Decyzja o niezbędności wejścia


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-13

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

Podstawa prawna
Art. 47 ust.2 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
7351

Wymagane dokumenty

  • wniosek inwestora zawierający opis sytuacji i uzasadnienie konieczności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  • kopia planu zagospodarowania terenu lub kopia mapy przedmiotowej działki i działek sąsiednich w skali 1:500 lub 1:1000,
  • w zależności od sytuacji kopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, do którego właściwy urząd nie wniósł sprzeciwu
  • dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Formularze
Nie ma ustalonych wzorów

Opłaty
Opłata skarbowa za:

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika: 17 zł

2. Wydanie decyzji o niezbędności wejścia: 10 zł

Nie podlega opłacie skarbowej: 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1. jednostki budżetowe, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika jeśli: 1. dokument upoważnia do odbioru dokumentów i jest on lub jego kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 3. jeżeli mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 1.od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty


Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

- w poniedziałek w godzinach od 8 00 do 16 00
- od wtorku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Do 14 dni

Tryb odwoławczy
Ewentualne odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pok. 021. Odwołanie nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:33:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie