Pozwolenie na budowę dowolnego obiektu


Dział tematyczny
Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-1

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Pozwolenie na budowę dowolnego obiektu

Podstawa prawna
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
7351

Wymagane dokumenty

 • wniosek o pozwolenie na budowę (wg wzoru: Dz.U. 2003r, nr 120, poz. 1127)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg wzoru: Dz.U. 2003r, nr 120, poz. 1127)
 • wypis i wyrys ze szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego lub aktualna prawomocna decyzja o warunkach zabudowy – dla nieruchomości będącej terenem inwestycji,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (Jeżeli jest wymagana na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska)
 • projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 - egzemplarze)
 • decyzja Starosty Radomskiego w sprawie wyłączenia z produkcji części użytków rolnych zajętych pod inwestycję – jeśli jest wymagana na podstawie art. 11 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.z 2004r, nr 121, poz. 1266)
 • W szczególnych sytuacjach- pozytywne opinie lub decyzje innych upoważnionych organów wymaganych odrębnymi przepisami ( dotyczy przypadków lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub podlegających opiece konserwatora oraz w przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami np. drenażu, energetycznymi lub drogami publicznymi).


(W uwagach wskazano wymagane dokumenty dla kilku typowych wniosków)
Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. Oświadczenie wypełniają tylko osoby ubiegające się o pozwolenie na budowę.

Opłaty

Opłata skarbowa za:

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika: 17 zł

2. Pozwolenie na budowę:

 • budynku przeznaczonego na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna- za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej:1,00 zł. (nie więcej niż 539 zł.)
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14,00 zł.
 • innego budynku: 48,00 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków: 20,00 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną: 112,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi: 2143,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra: 105,00 zł.
 • innych budowli: 155,00 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 91,00 zł.

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany w/w, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek wyżej określonych.

Nie podlega opłacie skarbowej: 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1. jednostki budżetowe, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika jeśli: 1. dokument upoważnia do odbioru dokumentów i jest on lub jego kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 3. jeżeli mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 1.od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty

Za powyższe czynności opłatę należy wnosić na konto:

Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,

tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1500Jednostka odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca. W sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Ewentualne odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pokój nr 021.
Opłata skarbowa za odwołanie - 5zł. oraz 0,50zł za każdy załącznik.

Uwagi

1. Zamierzenie budowlane winno spełniać wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji celu publicznego.

2. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r..nr 120, poz.1133).

3. Projekt powinien zawierać co najmniej:

§ projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z opisem,

§ projekt architektoniczno-budowlany lub instalacyjny, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego oraz niezbędne rozwiązania techniczne,
Do sporządzenia projektu budowlanego może być wykorzystany jako jego integralna część projekt architektoniczno-konstrukcyjny lub instalacyjny do wielokrotnego zastosowania. W takim przypadku winien on być uzupełniony i adaptowany do warunków miejscowych

§ oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, dróg lądowych (stosownie do potrzeb)

§ oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych (stosownie do potrzeb)

§ oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

§ kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przez autora projektu i sprawdzających uprawnień budowlanych do projektowania oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności (dopuszczalne jest załączenie w 1 egz. projektu lub przedstawienie do wglądu w wydziale budownictwa i architektury)

§ w zależności od potrzeb, wyniki badań geologicznych inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

§ w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy - ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

§ w szczególnych sytuacjach- pozytywną opinię innych upoważnionych organów wymaganych odrębnymi przepisami ( dotyczy przypadków lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub podlegających opiece konserwatora oraz w przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami np. drenażu, energetycznymi).

W zależności od rodzaju inwestycji oraz aktualnych właściwych przepisów jej dotyczących do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane inne uzgodnienia i dokumenty.

Do wniosku należy dołączać oryginały dokumentów lub ich kopie z jednoczesnym przedstawieniem do wglądu oryginałów, celem poświadczenia ich zgodności..

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o pozwolenie na budowę - rtf

02‑06‑2017 10:22:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o pozwolenie na budowę - doc

02‑06‑2017 10:22:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:41:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie