Pozwolenie na rozbiórkę


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-6

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna
Art. 28, art. 33 ust.4, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
7351

Wymagane dokumenty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (wg obowiązującego wzoru: Dz.U. z 2003r, nr 120, poz. 1127 ze zmian.)

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej z uwzględnieniem §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz.U. z 2006r., nr 225, poz. 1635 ze zmian.),

 • Zgoda właściciela obiektu

 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego, (wskazana kopia mapy 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem)

 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

 • Pozwolenia, uzgodnienia, lub opinie innych organów ( w szczególności konserwatora zabytków), a także dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.Formularze
 • druk BA1a - wniosek o pozwolenie (obowiązkowy),


 • druk BA1b - oświadczenie o prawie do dysponowania (obowiązkowy)
   


Opłaty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Opłata skarbowa za:

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika: 17 zł

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiekt budowlanego: 36 zł

Nie podlega opłacie skarbowej: 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1. jednostki budżetowe, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika jeśli: 1. dokument upoważnia do odbioru dokumentów i jest on lub jego kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 3. jeżeli mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 1.od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłatyMiejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1500
Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca. W sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Ewentualne odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pok. 021. Odwołanie nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Uwagi
Zaleca się, aby opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia zostały wykonane przez osobę posiadającą wiedzę odpowiednią dla kierownika budowy. W przypadku uznania za niedostateczne złożonych opisów Starosta ma prawo nałożyć obowiązek wykonania projektu rozbiórki. Ewentualny projekt rozbiórki powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133). W pozwoleniu na rozbiórkę zostanie nałożony obowiązek ustanowienia kierownika robót dla rozbiórki oraz obowiązek zawiadomienia o zakończeniu robót rozbiórkowych. W zależności od rodzaju inwestycji oraz aktualnych właściwych przepisów jej dotyczących do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę mogą być wymagane inne uzgodnienia i dokumenty. Do wniosku należy dołączać oryginały dokumentów lub ich kopie z jednoczesnym przedstawieniem do wglądu oryginałów, celem poświadczenia ich zgodności..

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:45:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie