Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-10

Nazwa pełna
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna
Art. 30 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmian).

Kod RWA
7352

Opis, forma załatwienia
Brak działania w przypadku akceptacji zgłoszenia lub decyzja administracyjna sprzeciwu

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie robót budowlanych
  • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. Oświadczenie wypełniają tylko osoby ubiegające się o pozwolenie na budowę.

Formularze

  • druk BA10 - zgłoszenie robót budowlanych (zalecany)
  • druk BA1b - oświadczenie o prawie do dysponowania (obowiązkowy)


Opłaty
 

Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie (np. występowanie przez pełnomocnika)Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi

Starosta nie ma obowiązku odpowiedzi. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.

 

W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia biegu terminu zostaje zawieszony na czas od wydania postanowienia o uzupełnieniu do czasu uzupełnienia zgłoszenia, nie dłużej jednak, niż do dnia oznaczonego w postanowieniu jako ostateczny na uzupełnienie braków lub nieprawidłowości.Tryb odwoławczy
 

Ewentualne odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pokój nr 021.

 

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Uwagi
 

Dokumenty wystawione przez inne organy i jednostki należy dołączyć do wniosku jako czytelne i wiarygodne kopie z oryginałów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub wystawiającego lub uprawniony organ.

 

Zaleca się zachowanie potwierdzenia złożenia zgłoszenia w kancelarii Starostwa w celu ewentualnego przedstawienia organom kontrolującym wykonywane lub wykonane roboty budowlane.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
283KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zgłoszenie - przydomowa oczyszczalnia ścieków

21‑12‑2016 11:28:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zgłoszenie robót budowlanych - wzór wniosku - doc

02‑06‑2017 10:24:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:56:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie