Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej


Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

19‑09‑2013 13:13:00

Dział tematyczny
Sport, Kultura

Numer karty usług
KU-1

Nazwa procesu
KP-23 Ewidencja klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

Nazwa pełna
Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej


Kod RWA
4221,4222

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Lista założycieli (min. 7 osób) zawierająca:

- imię i nazwisko,

- datę i i miejsce urodzenia,

- miejsce zamieszkania,

- własnoręczne podpisy.

3. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

4. Statut Klubu sporządzony w 2 egzemplarzach


Opłaty

1. Wpis do ewidencji oraz wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskiego klubu sportowego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł,

2. Wydanie zaświadczenia o wpisie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, pokój 106, 107, 108

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Termin odpowiedzi
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane Decyzję o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Radomiu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Stowarzyszenia, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności gospodarczej podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym na zasadach ogólnych.

Nadzór nad stowarzyszeniami:

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o:

- udzielenia upomnienia władzom stowarzyszenia

- uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia

- rozwiązać stowarzyszenie

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o rejestracje stowarzyszenia sportowego

09‑08‑2016 07:43:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie kopii statutu stowarzyszenia

09‑08‑2016 07:46:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o wpisie klubu do ewidencji starosty radomskiego

09‑08‑2016 07:48:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

wniosek o wykreslenie stowarzyszenia sportowego z ewidencji

09‑08‑2016 07:50:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  19‑09‑2013 13:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  19‑09‑2013 13:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 13:17:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie