Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego


Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 4 w/w ustawy:

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży..

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Harmonogram dyżurów w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

02‑01‑2018 08:02:02

Punkt w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 013

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat

Wtorek

Adwokat

Środa

Radca Prawy / Adwokat

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

 

Punkt w MOPS w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat

Wtorek

Adwokat

Środa

Adwokat

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

 

Punkt w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Radca Prawny

Wtorek

Radca Prawny

Środa

Radca Prawny

Czwartek

Adwokat

Piątek

Adwokat

 

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Narutowicza 56a, 20-016 Lublin, www.sis-dotacje.pl, e-mail info@sis-dotacje.pl, tel/fax: 81 534 32 00, 81 533 60 88, 81 533 60 93

Punkt w Iłży, ul. Orła Białego 5, 27-100 Iłża

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Radca Prawny

Wtorek

Radca Prawny

Środa

Radca Prawny

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

 

Punkt przy Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Wtorek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Środa

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Czwartek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Piątek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

 

Punkt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, 26-652 Zakrzew

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Wtorek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Środa

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Czwartek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Piątek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

01‑12‑2017 08:58:23

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 446/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin,

której zostanie powierzone prowadzenie w 2018 roku trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 182 178,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego

20‑11‑2017 14:26:57

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego,zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023658.2017 z Gminą Zakrzew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:43:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023449.2017 z Gminą Iłża w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023438.2017 z Gmina Wierzbica w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:42:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023398.2017 z Gminą Skaryszew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:42:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023397.2017 z Gminą Miasta Pionki w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:39:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie prowadzenia w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

20‑01‑2017 08:16:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-021956.2016 z Gminą Zakrzew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

22‑11‑2016 12:58:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2018 11:49:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie