Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego


Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 4 w/w ustawy:

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży..

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Harmonogram dyżurów w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

02‑01‑2018 08:02:02

Punkt w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 013

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat

Wtorek

Adwokat

Środa

Radca Prawy / Adwokat

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

 

Punkt w MOPS w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat

Wtorek

Adwokat

Środa

Adwokat

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

 

Punkt w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Radca Prawny

Wtorek

Radca Prawny

Środa

Radca Prawny

Czwartek

Adwokat

Piątek

Adwokat

 

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Narutowicza 56a, 20-016 Lublin, www.sis-dotacje.pl, e-mail info@sis-dotacje.pl, tel/fax: 81 534 32 00, 81 533 60 88, 81 533 60 93

Punkt w Iłży, ul. Orła Białego 5, 27-100 Iłża

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Radca Prawny

Wtorek

Radca Prawny

Środa

Radca Prawny

Czwartek

Radca Prawny

Piątek

Radca Prawny

 

Punkt przy Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Wtorek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Środa

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Czwartek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Piątek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

 

Punkt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, 26-652 Zakrzew

Dzień tygodnia

Godziny dyżurów

Osoby udzielające
nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

9:00 – 13:00

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Wtorek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Środa

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Czwartek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

Piątek

Adwokat (wz. Radca Prawny)

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

16‑11‑2018 09:53:39
Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia w 2019 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023024.2018 z Gminą Zakrzew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

16‑11‑2018 09:51:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023016.2018 z Gminą Skaryszew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

16‑11‑2018 09:47:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023013.2018 z Gminą Iłża w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

16‑11‑2018 08:32:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

01‑12‑2017 08:58:23

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 446/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin,

której zostanie powierzone prowadzenie w 2018 roku trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 182 178,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego

20‑11‑2017 14:26:57

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego,zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023658.2017 z Gminą Zakrzew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:43:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023449.2017 z Gminą Iłża w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023438.2017 z Gmina Wierzbica w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:42:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2018 09:57:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie