Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomiu
Search:
Starostwo Powiatowe w Radomiu


Starostwo Powiatowe w Radomiu
  UL. DOMAGALSKIEGO 7
  26-600 RADOM
  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
  NIP: 948-20-51-407
  REGON: 670223020
 Telefon: (48) 365 58 01
  Fax: (48) 365 58 07
  E-mail
: powiat@radompowiat.pl
  WWW: www.radompowiat.pl
 Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spradom/skrytka
  Godziny urzędowania:
  Poniedziałek 7:30 - 16:00
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 15:00
Powiat Radomski:
NIP: 9482604208
REGON: 670223110
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Rachunki bankowe

Bezpośrednie numery telefonów:

Sekretariat Starosty48 38 15 001
Sekretariat Wicestarosty48 38 15 004
Sekretarz Powiatu48 38 15 002
Skarbnik Powiatu48 38 15 009

Rzecznik Prasowy Starosty48 38 15 008

Zespół Radców Prawnych48 38 15 018

Przewodniczący Rady Powiatu48 38 15 012
Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu - Naczelnik48 38 15 013

Powiatowy Rzecznik Konsumentów48 38 15 097
48 38 15 098

Pełnomocnik Ochrony48 38 15 021

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia48 38 15 014

Wydział Budownictwa i Architektury
Naczelnik48 38 15 020
dzienniki budowy48 38 15 019
wydawanie pozwoleń i obsługa zgłoszeń48 38 15 085
48 38 15 086
48 38 15 087
48 38 15 088
48 38 15 089

Wydział Komunikacji

kancelaria
Naczelnik
Kierownik Oddziału Rejestracji Pojazdów 

odbiór praw jazdy

48 38 15 024
48 38 15 022
48 38 15 023

48 38 15 024
rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów

Kierownik Oddziału Praw Jazdy
48 38 15 090

48 38 15 091
wydawanie i wymiana prawa jazdy, dokonywanie w prawach jazdy wpisów potwierdzających kwalifikacje, szkolenia48 38 15 091
rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie pojazdów48 38 15 092
zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami; kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania lekarskie48 38 15 093
zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych; przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów; przyjmowanie zawiadomień o dokonaniu montażu instalacji gazowej; zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym48 38 15 094

licencje na wykonywanie transportu drogowego; zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze powiatu; zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

odbiór dowodu rejestracyjnego

48 38 15 09548 36 55 801  wew. 166

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik48 38 15 031
Z-ca Naczelnika48 38 15 033
Kierownik Działu Ewidencji Gruntów i Budynków48 38 15 032
Ewidencja Gruntów i Budynków48 38 15 036
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik48 38 15 035
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej48 38 15 034
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Mapy48 38 15 037

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Naczelnik48 38 15 029
Z-ca Naczelnika48 38 15 030
leśnictwo, łowiectwo, karty wędkarskie, ochrona przyrody48 38 15 054
gospodarka wodna48 38 15 055
gospodarka odpadami48 38 15 056
geologia48 38 15 052

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Rzecznik Prasowy / Naczelnik48 38 15 008
Z-ca Naczelnika48 38 15 016
48 38 15 053

Biuro ds. Funduszy Europejskich
Naczelnik48 38 15 015
48 38 15 051

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Naczelnik48 38 15 025
Z-ca Naczelnika48 38 15 082
48 38 15 083
48 38 15 084

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik48 38 15 026

Wydział Edukacji
Naczelnik48 38 15 027
48 38 15 028

Wydział Organizacji i Nadzoru
Naczelnik48 38 15 010
Z-ca Naczelnika48 38 15 011
Informatycy48 38 15 006
skargi, wnioski, rejestr zarządzeń Starosty48 38 15 058
zamówienia publiczne48 38 15 059

Wydział Finansowy
Naczelnik48 38 15 017
Oddział Finansowo - Księgowy48 38 15 057

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24
Dyrektor48 36 53 045
Kancelaria / Faks48 38 15 060
Zespół zamówień publicznych i inwestycji / Zespół utrzymania dróg i mostów48 38 15 061
Księgowość48 38 15 062
Zespół inżynierii ruchu i ochrony pasa drogowego48 38 15 063

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Domagalskiego 7
Inspektor Nadzoru Budowlanego48 38 15 064
48 38 15 065
48 38 15 066

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Domagalskiego 7
Dyrektor48 38 15 067
48 38 15 068
48 38 15 069

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Domagalskiego 7
Sekretariat48 38 15 070
Zespół ds. pomocy społecznej48 38 15 071
Zespół ds. planowania, księgowości, sprawozdawczości i analiz48 38 15 072
Główny Księgowy48 38 15 073
Kadry / Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i kontroli / Kierownik Zespołu ds. pomocy społecznej48 38 15 074
Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej48 38 15 075
Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej48 38 15 096

Rachunki bankowe:

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dzierżawa obwodów łowieckich)97 1050 1793 1000 0090 3054 1602

Rachunek dochodów własnych (opłaty komunikacyjne i geodezyjne, karty wędkarskie, płatności za faktury)44 1050 1793 1000 0090 3054 1586

Rachunek dochodów Skarbu Państwa (opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)52 1050 1793 1000 0090 3054 1636

Rachunek ZFŚS22 1050 1793 1000 0090 3054 1594

Rachunek powiatu (udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT)75 1050 1793 1000 0090 3054 1610

Opłaty skarbowe za czynności urzędowe (Urząd Miejski w Radomiu, ul.J.Kilińskiego 30, 26-600 Radom) np.: pełnomocnictwo, pozwolenia na budowę itp. 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Radomiu mogą skorzystać z pomocy:
  • wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej,
  • pracownika Starostwa, przeszkolonego w zakresie posługiwania się językiem migowym,
  • lub wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Osoba uprawniona, chcąca skorzystać przy załatwianiu spraw w naszym urzędzie z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub usług przeszkolonego pracownika Starostwa, jest zobowiązana zgłosić powyższe do Starostwa Powiatowego w Radomiu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W zgłoszeniu należy:
  • podać imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby uprawnionej,
  • wskazać wybraną metodę komunikowania się,
  • wskazać termin, w którym Starostwo ma zapewnić obsługę osoby uprawnionej,
  • określić tematykę załatwianej sprawy.
Starostwo zapewnia bezpłatnie dostęp do świadczenia powyższych usług dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).
Rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN prowadzi wojewoda. Korzystanie z rejestru jest bezpłatne.
Starostwo Powiatowe w Radomiu udostępnia swoje usługi za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się:
W sprawach nieuregulowanych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).