Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego


Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030), znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1467).

Zgodnie z art. 4 znowelizowanej ustawynieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 483815059 (lub 483655801 wew. 119), lub pod numerami telefonów działającymi w poszczególnych Punktach, lub elektronicznie pod adresem https://www.winpp.pl/radom. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu radomskiego

10‑05‑2019 11:06:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram dyżurów w 2019 roku:

10‑01‑2019 13:54:56

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 013, tel. 483655801 wew. 600

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek 9:00 - 13:00 Adwokat
Wtorek Radca Prawny
Środa Radca Prawny
Czwartek Adwokat
Piątek Adwokat / Radca Prawny

Punkt w MOPS w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek 9:00 - 13:00 Adwokat / Radca Prawny
Wtorek Radca Prawny
Środa Radca Prawny
Czwartek Adwokat
Piątek Adwokat

Punkt w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel. 486183016

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek 9:00 - 13:00 Radca Prawny
Wtorek Adwokat
Środa Radca Prawny
Czwartek Adwokat
Piątek Adwokat / Radca Prawny

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia, www.iar.org.pl, e-mail: biuro@gdyniapozarzadowa.pl, tel. 572382444 lub 572382456

Punkt w Iłży, ul. Orła Białego 5, 27-100 Iłża, tel. 660707183

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej
Poniedziałek 15:30 - 19:30 Radca Prawny
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Punkty prowadzone przez Fundację Omega Pomagamy, ul. Poznańska 3 lok. 18, 00-680 Warszawa, www.fundacjaomega.pl, e-mail: kontakt@fundacja-omega.pl, tel. 795143701

Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie, ul. Słowackiego 5, 26-640 Skaryszew, tel. 694430034

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Poniedziałek 7:30 - 11:30 Adwokat
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Punkt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, 26-652 Zakrzew

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Poniedziałek 12:00 - 16:00 Adwokat
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

19‑12‑2018 14:01:38

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 14/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:

  • Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Wójta Radtkego, 81-355 Gdynia - na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłży,
  • Fundacja „Omega Pomagamy”, ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa - na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skaryszewie oraz Zakrzewie,

zgodnie z art. 11 ust. 1, 1c i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy oraz niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2019 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 192 060,00 zł.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

16‑11‑2018 09:53:39
Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia w 2019 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023024.2018 z Gminą Zakrzew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

16‑11‑2018 09:51:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023016.2018 z Gminą Skaryszew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

16‑11‑2018 09:47:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023013.2018 z Gminą Iłża w sprawie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

16‑11‑2018 08:32:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

01‑12‑2017 08:58:23

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 446/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin,

której zostanie powierzone prowadzenie w 2018 roku trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 182 178,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego

20‑11‑2017 14:26:57

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radomskiego,zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porozumienie Nr RKW-023658.2017 z Gminą Zakrzew w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

15‑01‑2018 11:43:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2019 11:08:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie