Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego


 1.   Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 4. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik może zażądać od osoby uprawnionej okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


• Rejestracja na wizytę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można:
       1) dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 48 36 55 801 wew. 600
       2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: ekowalczyk@spradom.eu
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę. Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.
Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

• Zasady  i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

• prawo rodzinne

• prawo pracy

• sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

• prawo cywilne

• prawo ubezpieczeń społecznych

• prawo administracyjne

• prawo podatkowe

• prawo karne

• inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 • lokal mieszkalny
 • przestępstwa i wykroczenia
 • rodzina
 • dziedziczenie
 • opieka i kształcenie
 • własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 • świadczenia i zasiłki
 • zadłużenia
 • roszczenia i zobowiązania finansowe
 • zatrudnienie
 • zdrowie
 • urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii o udzielonej pomocy prawnej. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

       1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

       2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

       3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

       4) przeprowadzenie mediacji;

       5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

       1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

       2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

• RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Radomski, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: bkubik@spradom.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

       5 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

       6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

       7 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
       8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2024 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

28‑12‑2023 09:51:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2024 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

22‑11‑2023 07:26:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Radomskiego w 2024 r. z zakresu powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej składane w ramach otwartego konkursu ofert

02‑11‑2023 12:39:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 1023/2022 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

23‑12‑2022 08:16:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 994/2022 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia w 2023 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu radomskiego

18‑11‑2022 14:08:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2023 roku na terenie Powiatu Radomskiego”

18‑11‑2022 14:06:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Radomskiego w 2023 r. z zakresu powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej składane w ramach otwartego konkursu ofert

26‑10‑2022 14:10:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

27‑01‑2022 10:00:39
Dokumenty:
Plik pdf harmonogram NPP zdalnie_luty_marzec_2022.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja w sprawie udzielania pomocy.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KARTA_INFORMACYJNA_NIEODPŁATNA MEDIACJA_2022.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
132KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KARTA_INFORMACYJNA_POMOCY PRAWNEJ_NPP_2022.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KARTA_INFORMACYJNA_PORADNICTWA_NPO_2022.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2022.pdf
27‑01‑2022 10:01:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

21‑12‑2021 14:58:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Radomskiego "

15‑11‑2021 10:23:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2023 09:53:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie