Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE RADOMSKIM

 

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W RADOMIU

Starostwo Powiatowe w Radomiu informuje, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu radomskiego działają z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość /telefon. e-mail/. Nieodpłatną pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać kontaktując się pod podane niżej numery telefonu oraz adresy e-mail codziennie od poniedziałku do piątku podanych poniżej godzinach.

Miesiąc

Dzień

tygodnia                   

Pionki

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Radom

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wierzbica

Nieodpłatna Pomoc prawna

Iłża

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wolanów

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Jedlińsk

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Luty

Poniedziałek

881723010
dusinska.cwalina@gmail.com
9.00-13.00

660748054
bartosz.utkowski.kancelaria@gmail.com
9.00-13.00

668409959
lozinska.piekarska@gmail.com
9.00-13.00

9.00-13.00

662865979

kancelaria.wisniewski@onet.pl

 

12.00-16.00

503308776

michal_kudla@wp.pl

 

 

Pon. 11.00-15.00

Wt. 16.00-20.00

Śr. 11.00-15.00

Czw. 8.00-12.00

Pt. 16.00-20.00

660707183

693561244

Luty

Wtorek

602367403
radcaprawny@rozmarynowscy.pl
9.00-13.00

509709489
grazyna.kawecka.adwokat@gmail.com
9.00-13.00

694333258
i.zdrojkowski@gmail.com
7.15 -11.15

Luty

Środa

792715018
dabrowscy.kancelarie@gmail.com
9.00-13.00

509709489
grazyna.kawecka.adwokat@gmail.com
9.00-13.00

668409959
lozinska.piekarska@gmail.com
9.00-13.00

Luty

Czwartek

603685161
604054930
kasiafides@poczta.onet.fm
9.00-13.00

602354864
605231626
kancelaria@bartosiak.com.pl9.00-13.00

501491657
a.szymanczyk@poczta.fm
9.00-13.00

Luty

Piątek

602367403
radcaprawny@rozmarynowscy.pl
9.00-13.00

609926054
stanios.kancelaria@gmail.com
9.00-13.00

503458063
alina.dzbik@gmail.com
9.00-13.00

    

           Punkt     

 

Miesiąc 

Dzień 

tygodnia                     

Pionki 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Radom 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Wierzbica 

Nieodpłatna Pomoc prawna 

Iłża 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wolanów 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Jedlińsk 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Styczeń 

Poniedziałek 

881723010
dusinska.cwalina@gmail.com
9.00-13.00

660748054
bartosz.utkowski.kancelaria@gmail.com
9.00-13.00

694333258
i.zdrojkowski@gmail.com
12.00-16.00

662865979
kancelaria.wisniewski@onet.pl
9.00-13.00

503308776
michal_kudla@wp.pl
12.00-16.00

660707183

693561244

 

Pon. 11.00-15.00

Wt. 16.00-20.00

Śr. 11.00-15.00

Czw. 8.00-12.00

Pt. 16.00-20.00

Styczeń 

Wtorek 

602367403
radcaprawny@rozmarynowscy.pl
9.00-13.00 

509709489
grazyna.kawecka.adwokat@gmail.com
9.00-13.00

694333258
i.zdrojkowski@gmail.com
7.15 -11.15 

Styczeń 

Środa 

792715018
dabrowscy.kancelarie@gmail.com
9.00-13.00

660748054
bartosz.utkowski.kancelaria@gmail.com
9.00-13.00  

668409959
lozinska.piekarska@gmail.com
9.00-13.00 

Styczeń 

Czwartek 

603685161
604054930
kasiafides@poczta.onet.fm
9.00-13.00  

602354864
605231626
kancelaria@bartosiak.com.pl  9.00-13.00 

501491657
a.szymanczyk@poczta.fm
9.00-13.00

Styczeń 

Piątek 

881723010
dusinska.cwalina@gmail.com
9.00-13.00 

609926054
stanios.kancelaria@gmail.com
9.00-13.00  

503458063
alina.dzbik@gmail.com
9.00-13.00 

• Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

2.    Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3.    Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
4.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

5.    Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik może zażądać od osoby uprawnionej okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


• Rejestracja na wizytę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można:
       1) dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 48 381 50 59
       2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: ekowalczyk@spradom.eu
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę. Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.
Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

• Zasady  i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

• prawo rodzinne

• prawo pracy

• sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej

• prawo cywilne

• prawo ubezpieczeń społecznych

• prawo administracyjne

• prawo podatkowe

• prawo karne

• inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 • lokal mieszkalny
 • przestępstwa i wykroczenia
 • rodzina
 • dziedziczenie
 • opieka i kształcenie
 • własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 • świadczenia i zasiłki
 • zadłużenia
 • roszczenia i zobowiązania finansowe
 • zatrudnienie
 • zdrowie
 • urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii o udzielonej pomocy prawnej. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

       1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

       2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

       3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

       4) przeprowadzenie mediacji;

       5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

       1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

       2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

• RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Radomski, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: bkubik@spradom.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

       5 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

       6 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

       7 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
       8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

03‑02‑2021 10:02:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała nr 424/2020 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu radomskiego

18‑11‑2020 12:04:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu radomskiego w roku 2021"

18‑11‑2020 11:33:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego powiatu radomskiego w 2021 roku z zakresu powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej składane w ramach otwartego konkursu ofert

10‑09‑2020 12:24:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu radomskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2020r.

31‑01‑2020 09:01:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu radomskiego

10‑05‑2019 11:06:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

22‑11‑2019 14:40:43

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia w 2020 roku na terenie powiatu radomskiego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 210/201 z dnia 20 grudnia 2019 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:

 • Fundacją „Instytut Spraw Publicznych”, ul. Zegara Słonecznego 2/1,
  26-600 Radom na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłży
  oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w  Jedliński i Wolanowie,

zgodnie z art. 11 ust. 1, 1c i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2019.294).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2020 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 192 060,00 zł.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

19‑12‑2018 14:01:38

Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 14/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., w wyniku otwartego konkursu ofert, dokonał wyboru organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:

 • Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Wójta Radtkego, 81-355 Gdynia - na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłży,
 • Fundacja „Omega Pomagamy”, ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa - na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skaryszewie oraz Zakrzewie,

zgodnie z art. 11 ust. 1, 1c i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2017.2030).

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy oraz niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Na realizację zadania w 2019 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 192 060,00 zł.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego

16‑11‑2018 09:53:39
Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenia w 2019 roku na terenie powiatu radomskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  08‑10‑2015 08:48:51
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2021 10:03:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie