Ochrona danych osobowych (RODO)


Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

 1. Co to jest RODO i cel jego wprowadzenia?

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa
w ramach Unii Europejskiej i swobodnego przepływu danych osobowych oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

 1.  Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, wizerunek, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

 1. Co to znaczy przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzaniem danych osobowych nazywamy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 1. Ogólna klauzula informacyjna dla przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
  w Radomiu reprezentowane przez Starostę Radomskiego, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
  . Administrator jest to osoba lub podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Kiełbania - Kubik. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę nie wahać się skontaktować z inspektorem pod adresem: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124, tel. (48) 36-55-801  wew. 181; e-mail: bkubik@spradom.eu lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie. Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie.
 3. Aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna. W zdecydowanej większości przypadków nasz urząd będzie przetwarzał dane osobowe gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego (np. wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego) lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa zgoda, bo konkretny przepis ogólnego rozporządzenia na to zezwala (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.6 ust.1 lit. e RODO).

Nasz urząd zawiera  wiele różnych umów i też w tym przypadku możemy zbierać dane osobowe i nie jest do tego wymagana odrębna zgoda. Określa
to art. 6 ust.1 lit. b  RODO. Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa o dodatkowe dane (np. numer telefonu, numer poczty mail) w celu ułatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. Taka zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Rozróżniamy też dane szczególnych kategorii (np. dane o stanie zdrowia). Co do zasady przetwarzanie takich danych jest zabronione chyba, że prawo zezwala na ich przetwarzanie (np. w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy też w celu wydania prawa jazdy). Podstawę prawną takiego przetwarzania określa art. 9 ust. 2 lit. b, f, g, h RODO.

Możemy też wyjątkowo  przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie naruszeń prawa lub wyroków skazujących (np. wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych). Określa to art. 10 RODO.

 1. Państwa dane możemy też przekazywać innym podmiotom tylko
  na podstawie przepisów prawa (np. Policja, NIK, RIO, Urząd Skarbowy, Sąd) lub innym osobom, jeżeli wykażą swój interes prawny aby takie dane otrzymać. Dane też przekazujemy podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firma, która obsługuje naszą pocztę mailową, czy też firma, która przechowuje na serwerach nagrania z obrad Rady Powiatu).
 2. Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy).
 3. Dane osobowe, które Państwo zostawili w naszym urzędzie po załatwieniu sprawy muszą być przechowywane w archiwum przez określony okres czasu.  Reguluje to Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Organów Powiatu
  i Starostw Powiatowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
  do uzyskania ich kopii art. 15 ust. 1 RODO,
 2. prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe) art. 16 RODO,
 3. prawo do usunięcia danych art. 17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst. art. 6 ust.1 lit a RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO,
 5. prawo do sprzeciwu art. 21 RODO (w przypadku przetwarzania
  na podst. art.6 ust.1 lit. e lub f  RODO).
 1. W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych.
 2. Nie będziemy w sposób zautomatyzowany podejmowali decyzji.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą (art. 15-21 RODO)  można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Radomiu, parter, pokój nr 21 lub pocztą, faxem, e-mailem. Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Plik docx Klauzula informacyjna
28‑07‑2020 09:39:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  10‑12‑2015 11:44:39
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2023 09:11:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie