Informacje dla słabosłyszących


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Radomiu mogą skorzystać z pomocy:
  • wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej,
  • pracownika Starostwa, przeszkolonego w zakresie posługiwania się językiem migowym,
  • lub wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Osoba uprawniona, chcąca skorzystać przy załatwianiu spraw w naszym urzędzie z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub usług przeszkolonego pracownika Starostwa, jest zobowiązana zgłosić powyższe do Starostwa Powiatowego w Radomiu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W zgłoszeniu należy:
  • podać imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby uprawnionej,
  • wskazać wybraną metodę komunikowania się,
  • wskazać termin, w którym Starostwo ma zapewnić obsługę osoby uprawnionej,
  • określić tematykę załatwianej sprawy.
Starostwo zapewnia bezpłatnie dostęp do świadczenia powyższych usług dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).
Rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN prowadzi wojewoda. Korzystanie z rejestru jest bezpłatne.
Starostwo Powiatowe w Radomiu udostępnia swoje usługi za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się: W sprawach nieuregulowanych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: bjarzebski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2015 13:32:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie