Deklaracja zgodnosci


Starostwo Powiatowe  w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spradom.finn.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie aktywne elementy są dostępne za pomocą klawiatury
 • Na stronie jest pułapka klawiaturowa
 • Brak informacji o błędzie w formularzu
 • Brak informacji o otwarciu nowego okna/zakładki
 • Mapa strony jest nieaktualna
 • Brak wyszukiwarki
 • Linki prowadzące do dokumentów nie zawierają w swojej treści wymaganych informacji
 • Brak alternatywnego rozwiązania powodującego pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA
 • Brak prawidłowego wyróżnienia linków
 • Tytuły stron nie mają poprawnej struktury
 • Na stronie znajdują się puste linki
 • Nie została zachowana dostępność dokumentów do pobrania

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych:

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jakubiak, kjakubiak@spradom.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 48 36 55 801 wew. 153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

            1. Budynek: Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

Do budynku prowadzi wejście od ul. Tadeusza Mazowieckiego oraz wejście z tyłu budynku,

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,

W budynku znajduje się winda,

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, (Wydział komunikacji)

Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością,

W budynku można skorzystać z usług tłumacza migowego,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: Starostwo Powiatowe w Radomiu w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (PCPR)

Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

W budynku nie ma windy,

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Za budynkiem są  wyznaczone  dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnych.

Po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

3. Budynek Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Graniczna 24 Wydział Geodezji i Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

W budynku nie ma windy,

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

Po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Koordynator ds. dostępności

Dawid Łoboda

tel. 48 36 55 801 wew. 118

e-mail: dloboda@spradom.eu

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu;
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo powiatowe w Radomiu;
 • Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Radomiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2021 13:11:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie