Zatwierdzenie projektu budowlanego


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-7

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Zatwierdzenie projektu budowlanego

Podstawa prawna
Art. 34 ust.5 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
7351

Wymagane dokumenty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

 • wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego (musi zawierać: nazwę i adres wnioskodawcy)

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej z uwzględnieniem §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz.U. z 2006r., nr 225, poz. 1635 ze zmian.),

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg obowiązującego wzoru: Dz.U. z 2003r, nr 120, poz. 1127 ze zmian.)

 • wypis i wyrys z właściwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub aktualna prawomocna decyzja o warunkach zabudowy lub o lokalizacji celu publicznego - dla nieruchomości będącej lub będących terenem inwestycji,

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi.
  Do sporządzenia projektu budowlanego może być wykorzystany jako jego integralna część projekt architektoniczno-konstrukcyjny lub instalacyjny do wielokrotnego zastosowania. W takim przypadku winien on być uzupełniony i adaptowany do warunków miejscowych,

 • decyzja Starosty Radomskiego w sprawie wyłączenia z produkcji części użytków rolnych zajętych pod inwestycję lub decyzja dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych zajętych pod inwestycję - jeśli jest wymagana na podstawie art. 11 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r, nr 121, poz. 1266 ze zmian.)

 • W szczególnych sytuacjach- pozytywne opinie lub decyzje innych upoważnionych organów wymaganych odrębnymi przepisami (dotyczy przypadków lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub podlegających opiece konserwatora zabytków oraz w przypadku zbliżenia lub kolizji inwestycji z istniejącymi budowlami np. sieciami drenażu, energetycznymi i innymi oraz drogami publicznymi).


Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. Oświadczenie wypełniają tylko osoby ubiegające się o pozwolenie na budowę .Formularze

druk BA1b - oświadczenie o prawie do dysponowania (obowiązkowy)

Opłaty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Opłata skarbowa za:

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika: 17 zł

2. Zatwierdzenie projektu budowlanego: 47 zł

Nie podlega opłacie skarbowej: 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1. jednostki budżetowe, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika jeśli: 1. dokument upoważnia do odbioru dokumentów i jest on lub jego kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 3. jeżeli mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 1.od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłatyMiejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1500


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca.W sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy
Ewentualne odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pok. 021. Odwołanie nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Uwagi
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

1. Zamierzenie budowlane winno spełniać wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji celu publicznego.

2. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r..nr 120, poz.1133).

3. Projekt powinien zawierać co najmniej:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z opisem,

 • projekt architektoniczno-budowlany lub instalacyjny, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego oraz niezbędne rozwiązania techniczne,
  Do sporządzenia projektu budowlanego może być wykorzystany jako jego integralna część projekt architektoniczno-konstrukcyjny lub instalacyjny do wielokrotnego zastosowania. W takim przypadku winien on być uzupełniony i adaptowany do warunków miejscowych

 • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, dróg lądowych (stosownie do potrzeb)

 • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych (stosownie do potrzeb)

 • oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

 • kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przez autora projektu i sprawdzających uprawnień budowlanych do projektowania oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności (dopuszczalne jest załączenie w 1 egz. projektu lub przedstawienie do wglądu w wydziale budownictwa i architektury)

 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologicznych inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

 • w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy - ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

 • W szczególnych sytuacjach- pozytywną opinię innych upoważnionych organów wymaganych odrębnymi przepisami ( dotyczy przypadków lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub podlegających opiece konserwatora oraz w przypadku kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami np. drenażu, energetycznymi).

W zależności od rodzaju inwestycji oraz aktualnych właściwych przepisów jej dotyczących do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane inne uzgodnienia i dokumenty.


Do wniosku należy dołączać oryginały dokumentów lub ich kopie z jednoczesnym przedstawieniem do wglądu oryginałów, celem poświadczenia ich zgodności..
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 10:55:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie