Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-12

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Podstawa prawna
Art. 71 i 32 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.), § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., nr 120, poz.1131)

Kod RWA
7354

Wymagane dokumenty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

  • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania zawierające:

1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi

3. rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części

4. ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność

5. dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa budowlanego.

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  • zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy w szczególnych sytuacjach - pozytywną opinię innych upoważnionych organów

  • w zależności od sytuacji - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. Oświadczenie wypełniają tylko osoby ubiegające się o pozwolenie na budowę.Formularze

druk BA1b oświadczenie o prawie do dysponowania (obowiązkowy)

Opłaty
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie (np. występowanie przez pełnomocnika)

Miejsce załatwienia sprawy
Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Starosta nie ma obowiązku odpowiedzi. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia bieg terminu zostaje zawieszony na czas od wydania postanowienia o uzupełnieniu do czasu uzupełnienia zgłoszenia, nie dłużej jednak, niż do dnia oznaczonego w postanowieniu jako ostateczny na uzupełnienie braków lub nieprawidłowości

Tryb odwoławczy
Ewentualne odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pok. 021. Odwołanie nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Uwagi
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Dokumenty wystawione przez inne organy i jednostki należy dołączyć do wniosku jako czytelne i wiarygodne kopie z oryginałów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub wystawiającego lub uprawniony organ. Zaleca się zachowanie potwierdzenia złożenia zgłoszenia w kancelarii Starostwa w celu ewentualnego przedstawienia organom kontrolującym użytkowany obiekt. Zmiana sposobu użytkowania po dokonaniu jedynie zgłoszenia może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie wywołuje konieczności wykonania robót wymagających pozwolenia na budowę. Gdy takie roboty występują, to zamiast zgłoszenia należy wystąpić o pozwolenie na budowę uzupełniając wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
290KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 11:04:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie