Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-9

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Kod RWA
0718

Wymagane dokumenty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

 • wniosek - musi zawierać: nazwę i adres wnioskodawcy, wskazanie projektowanego obiektu w którym ma nastąpić odstępstwo, opis odstępstwa
 • charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
 • propozycje rozwiązań zamiennych
 • pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
 • w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych uprawnionych organów
 • w zależności od sytuacji - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora .

  Formularze
  Nie ma ustalonych wzorów

  Opłaty
  Wydanie postanowienia o zgodzie na odstępstwo nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie (np. występowanie przez pełnomocnika)

  Miejsce załatwienia sprawy
  Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,

  tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
  Fax: +48(048)3655807

  - w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

  - od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1500
  Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Budownictwa i Architektury

  Termin odpowiedzi
  Do 1 miesiąca. Do terminu nie wlicza się czasu potrzebnego do uzyskania upoważnienia ministra, który ustanowił przedmiotowe przepisy techniczno-budowlane.

  Tryb odwoławczy
  Nie przysługuje.

  Uwagi
  Wniosek winien odnosić się do wszystkich wymaganych dokumentów i informacji spośród wyżej wymienionych. W przypadku braku możliwości złożenia wymaganego dokumentu lub informacji z przyczyn obiektywnych lub innych (np. obiekt i teren nie podlega ochronie lub ograniczeniom jako zabytek) należy to wskazać w części opisowej wniosku. W przeciwnym wypadku Starosta przed wystąpieniem do właściwego ministra o upoważnienie może żądać uzupełnienia wniosku, co przedłuży termin załatwienia sprawy. Staranne przygotowanie wniosku pod względem technicznym jest zalecane szczególnie w przypadku możliwości naruszenia interesu innych stron w ewentualnym postępowaniu administracyjnym. W takim przypadku wnioskodawca winien rozważyć skorzystanie z usług osoby z uprawnieniami do projektowania budowlanego.
Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 11:06:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie