Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę


Dział tematyczny

Sprawy Budowlane

Numer karty usług
KU-3

Nazwa procesu
KP- 5 Wydawanie aktów administracyjnych

Nazwa pełna
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna
Art. 36a ust 1ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)


Kod RWA
7351

Wymagane dokumenty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

 • wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę (musi zawierać: nazwę i adres inwestora, numer znak sprawy, datę wydania oraz nazwę organu administracyjnego wydającego pozwolenie, wskazanie zakresu zmiany pozwolenia)

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej z uwzględnieniem §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz.U. z 2006r., nr 225, poz. 1635 ze zmian.),

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg obowiązującego wzoru: Dz.U. z 2003r, nr 120, poz. 1127 ze zmian.) – jeśli zmiana włączyła do granic opracowania nowe działki .

 • wypis i wyrys z właściwego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub aktualna prawomocna decyzja o warunkach zabudowy lub o lokalizacji celu publicznego - dla nieruchomości będącej lub będących terenem inwestycji,

 • 4 egzemplarze zamiennego projektu budowlanego (lub tylko jego zmienianych części) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (o ile nie były przedstawione uprzednio).

 • decyzja Starosty Radomskiego w sprawie wyłączenia z produkcji części użytków rolnych zajętych pod inwestycję lub decyzja dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych zajętych pod inwestycję - jeśli jest wymagana na podstawie art. 11 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r, nr 121, poz. 1266 ze zmian.) - jeśli jest wymagana w danej sytuacji zmiana poprzedniej decyzji lub nowa decyzja.

 • w szczególnych sytuacjach- pozytywne opinie lub decyzje innych upoważnionych organów wymaganych odrębnymi przepisami (dotyczy przypadków lokalizacji na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub podlegających opiece konserwatora zabytków oraz w przypadku zbliżenia lub kolizji inwestycji z istniejącymi budowlami np. sieciami drenażu, energetycznymi i innymi oraz drogami publicznymi).


Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. Oświadczenie wypełniają tylko osoby ubiegające się o pozwolenie na budowę .Formularze

druk BA1b - oświadczenie o prawie do dysponowania (obowiązkowy)

Opłaty
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Opłata skarbowa za:

1. Złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika: 17 zł

2. Zatwierdzenie projektu budowlanego: 47 zł.

3. Pozwolenie na budowę (od naliczonej opłaty należy odjąć opłatę uiszczoną poprzednio):

 • budynku przeznaczonego na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna- za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej:1,00 zł. (nie więcej niż 539 zł.)
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14,00 zł.
 • innego budynku: 48,00 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków: 20,00 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną: 112,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi: 2143,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra: 105,00 zł.
 • innych budowli: 155,00 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 91,00 zł.

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany w/w, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek wyżej określonych.

Nie podlega opłacie skarbowej: 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 1. jednostki budżetowe, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika jeśli: 1. dokument upoważnia do odbioru dokumentów i jest on lub jego kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 3. jeżeli mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 1.od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,


Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłatyMiejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 021, sprawę załatwia Wydział Budownictwa i Architektury pokój nr 201 - 206,
tel: +48(048)36-55-801 w. 140, 142, 143, 144, 145
Fax: +48(048)3655807

 

- w poniedziałek w godzinach od 800 do 1600
- od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1500


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budownictwa i Architektury

Termin odpowiedzi
Do 1 miesiąca, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy


Ewentualne odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie wnoszącej odwołanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomiu pok. 021. Odwołanie nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.Uwagi
Art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 art. 36 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 156, poz.1118 z późn. zmian.)

Zmiany pozwolenia na budowę wymaga jedynie istotne odstąpienie od warunków pozwolenia i projektu. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Odpowiednio dla zmiany pozwolenia stosuje się wymagania stawiane przy wystąpieniu o pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączać oryginały dokumentów lub ich kopie z jednoczesnym przedstawieniem do wglądu oryginałów, celem poświadczenia ich zgodności.

Informacja wytworzona przez:
admin admin
email: administrator@spradom.eu
, w dniu:  20‑09‑2013 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  20‑09‑2013 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2017 11:07:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie