Udostępnianie informacji publicznej


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

18‑04‑2012 10:28:00

         Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe w Radomiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji
w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeśli chodzi o udostępnianie informacji przetworzonej - we wniosku należy wskazać interes publiczny, w jakim udostępnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Starostwo Powiatowe w Radomiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

 

Wzór przykładowego wniosku do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

18‑04‑2012 10:29:00

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia
25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1243  z późn. zm.).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych
do udostępnienia informacji sektora publicznego, w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Starostwo Powiatowe w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za:

  • treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje,
  • szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonej na stronach BIP, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób,
  • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odbywa się przez wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej na stronie BIP, udostępnionej w sposób inny niż w BIP, udostępnionej w centralnym repozytorium lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

         Starostwo może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 17 ustawy).

         Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

W Starostwie Powiatowym w Radomiu udostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania opiera się na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1243 z późn. zm.).

Wzór przykładowego wniosku do pobrania.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  18‑04‑2012 10:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  18‑04‑2012 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2019 13:15:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie