Udostępnianie informacji publicznej


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

         Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Informacja publiczna to każda informacja dotycząca spraw publicznych wytworzona, przetworzona lub znajdująca się w posiadaniu władz publicznych,

Informacja prosta to taka informacja, która już istnieje i jest w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Radomiu a jej udostępnienie nie wiąże się

z koniecznością wykonania pewnych dodatkowych, ponadprzeciętnych czynności,

Informacja przetworzona jest to jakościowo nowa informacja, która nie istnieje w przyjętej treści i postaci, choć jej źródłem są materiały znajdujące się

w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, z wyłączeniem ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe w Radomiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji
w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeśli chodzi o udostępnianie informacji przetworzonej - we wniosku należy wskazać interes publiczny, w jakim udostępnienie informacji z danego zakresu jest szczególnie istotne.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Zgodnie z ustawą, prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z uwzględnieniem ograniczeń:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Starostwo Powiatowe w Radomiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ustawy).

 

Wzór pomocniczego wniosku do pobrania.

Plik pdf Wzór wniosku
28‑07‑2020 09:46:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
492KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna
28‑07‑2020 09:48:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

18‑04‑2012 10:29:00

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia
25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1446).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego, w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Starostwo Powiatowe w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje,
 • szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonej na stronach BIP, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób,
 • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

 

Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Podlega jednak ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu bądź bazy danych może być wykonywane pod warunkiem poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy (jeśli jest znany) oraz jeżeli nie narusza przepisów:

 • ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2134 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 286 z późn. zm.),
 • umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie BIP wymaga od wnioskodawcy zachowania następujących warunków. Mogą  one dotyczyć:

 • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego,
 • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje,
 • informacji sektora publicznego zawierającej dane osobowe.

 

Starostwo nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W przypadku gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania może nastąpić na wniosek.

Wniosek winien zawierać:

 • informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko albo nazwę oraz adres),
 • wskazanie informacji sektora publicznego,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny),
 • wskazanie formy informacji lub formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego,
 • wskazanie okresu, przez który Urząd będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

         Starostwo może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 17 ustawy).

 

         Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

W Starostwie Powiatowym w Radomiu udostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania opiera się na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1446).

 

Wzór pomocniczego wniosku do pobrania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  18‑04‑2012 10:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Mąkosa
email: tmakosa@spradom.eu tel.:048 36-55-801 w.123 fax: 048 36-55-807
, w dniu:  18‑04‑2012 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2020 09:49:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie